Algemeen

De inhoud van deze website is samengesteld door OHV Institutional Asset Management B.V. (OIAM) en wordt beheerd vanuit het kantoor in Amsterdam. OIAM beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financiële toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB als AFM. Fresh® valt onder de werking van deze vergunning. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van OIAM.

Gebruik van de website

Niets op deze website dient te worden opgevat als uitnodiging, aanbod of aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch dient de informatie als juridisch, fiscaal of administratief advies of als beleggingsadvies. De website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel wij alle redelijke zorg hebben betracht om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is op het moment van publicatie, geven wij geen enkele garantie, impliciet dan wel expliciet, over de juistheid, betrouwbaarheid, rechtmatigheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Indien u deze informatie wenst te gebruiken om te beleggen, dient u professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen of een andere beslissing neemt.

Rendement

Voor het op deze website genoemde beleggingsrendement geldt dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig te behalen rendementen. Het op deze site getoonde rendement kan afwijken van voor individuele relaties behaalde resultaten.

Aansprakelijkheid

De informatie en meningen die op deze website staan worden gegeven zonder enige garantie, expliciet of impliciet, voor zover dit mogelijk is op basis van de toepasselijke wetgeving. OIAM wijst bezoekers van deze website op het feit dat het internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van en toegang tot de informatie op deze website en dat zich storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (waaronder directe of indirecte, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade), geleden verliezen of gemaakte kosten in verband met of als gevolg van het gebruik van, of de (tijdelijke) onmogelijkheid van het gebruik van deze website of de informatie die daarin staat of in verband met een verzuim, onderbreking, fout, gebrek, vertraging, computervirus, fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies of een ander schadelijk element of incident.

Derden-informatie

Deze website kan links naar websites bevatten die door anderen dan OIAM worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Noch hebben we enige websites die een link bevatten naar deze website of pagina’s ervan gecontroleerd of zijn we verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Intellectuele eigendom

De rechten op deze website en de daarin aangeboden informatie, behoren toe aan OIAM of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de aangeboden informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OIAM. In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie van deze website geheel of gedeeltelijk door te zenden naar nieuwsgroepen, mailing-lijsten of daarmee vergelijkbare media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OIAM.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De inhoud van deze website en deze disclaimer worden beheerst door Nederlands recht. De verspreiding van materiaal op deze website kan worden beperkt door de wet- of regelgeving van het land vanwaar u deze website bezoekt. Waar dergelijke beperkingen van kracht zijn, dienen de personen die deze website bezoeken zich omtrent dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.