© Copyright 2023 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Essential Equity Fund | Kwartaalupdate Q3

Financiële Diensten Amsterdam 25 oktober 2022Financiële Diensten Amsterdam

De waarde van het Fonds daalde in het afgelopen kwartaal met iets minder dan 1 procent en presteerde daarmee marginaal beter dan de referentie-index. De omgeving waarin bedrijven opereren wordt gekenmerkt door aanhoudend hoge inflatie. Daarnaast is er sprake van grote veranderingen in de financiële sfeer, nu centrale banken versneld het langdurig sterk accommoderende beleid afbouwen. De Amerikaanse Federal Reserve verkrapt sneller dan de meeste andere westerse centrale banken. Dit werkt appreciatie van de dollar in de hand. De dollar apprecieert mede vanwege zijn rol als vluchthaven bij hogere volatiliteit op financiële markten en oplopende geopolitieke spanningen.

Hoge inflatieniveaus drukken de reëel besteedbare inkomens van huishoudens, met name voor lagere inkomensgroepen, terwijl bedrijfsinvesteringen worden uitgesteld. In het sterk van Russisch aardgas afhankelijke Europa kampt de industrie met kostenstijgingen en ontstaat productie-uitval in energie-intensieve sectoren. De economische groeivertraging zorgt wel voor minder verstoringen in aanbodketens. China’s rol als groeimotor van de wereldeconomie is op korte termijn minder belangrijk geworden. China’s groeivertraging is het gevolg van controversieel anti-covidbeleid en afkoeling in de vastgoedsector terwijl spanningen met het westen blijven toenemen.

Oplopende rentes, toenemende risico’s voor instabiliteit op financiële markten en geopolitieke onzekerheid verminderen de risicotolerantie van beleggers. Dit vertaalt zich onder meer in sterk teruggelopen waarderingen voor snelgroeiende bedrijven. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op het rendement van het Fonds. Er zijn echter voornamelijk goed gekapitaliseerde blue-chip-bedrijven opgenomen in het Fonds, die goed zouden moeten kunnen omgaan met de hoge inflatie en krappere financieringscondities. Bovendien kunnen zij in relatief opzicht op termijn profiteren van de problemen bij zwakkere concurrenten.

De samenstelling van het Fonds is dit kwartaal grotendeels gelijk gehouden, ondanks het relatief sterk achterblijven bij de benchmark in het voorgaande kwartaal. Die keuze wordt ingegeven door de focus op structurele veranderingen bij bedrijven en de omgeving waarin zij opereren. Behalve energiebedrijven blijven ook banken ondervertegenwoordigd. Voor banken verbetert weliswaar de rentemarge, maar de snel oplopende rente maakt de omgeving risicovoller en leidt tot verliezen op de kredietportefeuille. Een goede inschatting maken van de concentratie van risico’s bij de verschillende instellingen is zo goed als onmogelijk. Structureel wordt voor banken het speelveld complexer door de opmars van nieuwe concurrenten die slim gebruik maken van digitaliseringstrends.

Bedrijven die profiteren van technologische verandering blijven een speerpunt binnen het Fonds. Amazon, Alphabet, Apple en Microsoft zijn samen goed voor een vijfde van de portefeuille. De als ongewenst ervaren neveneffecten van de toenemende invloed van deze bedrijven blijven de gemoederen bezighouden. Het bereiken van politieke consensus over het limiteren van de machtspositie van deze bedrijven door middel van strengere regelgeving blijft moeilijk. Niettemin is er sprake van een toegenomen onderkenning van de specifieke kenmerken van de op data en netwerkeffecten gebaseerde bedrijfsmodellen van deze bedrijven waar zij hun sterke concurrentieposities en alsmaar toenemende marktmacht aan ontlenen. 

In de VS streeft de regering-Biden naar het tegengaan van machtsconcentraties in de bedrijvensector, meer specifiek de internetsector. De ervaring leert echter dat optreden tegen vermeend machtsmisbruik lastig is tegen de achtergrond van de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie. Daar iets aan veranderen vergt aanpassingen in wet- en regelgeving, maar die zijn vanwege onverminderd hevige polarisatie tussen Democraten en Republikeinen moeilijk te realiseren. 

In de EU is wel concrete nieuwe wetgeving op handen die de bewegingsruimte voor grote platformbedrijven beperkt. Niet zelden strekt de invloed van Europese wetgeving zich uit tot ver buiten de eigen grenzen. Bedrijven variëren slechts beperkt in de keuze voor een bedrijfsmodel tussen verschillende markten, deels vanwege de hoge kosten die daarmee samengaan. 

Mede door expansie in aangrenzende marktsegmenten blijven de grote technologiebedrijven snel groeien. Microsoft werd mede dankzij dominantie in bedrijfssoftware ook een grote speler in cloud computing, waar een nog sterkere positie in gaming goed bij zou aansluiten. Amazon kocht eerder dit jaar een grote Amerikaanse filmstudio en wil nu een grote aanbieder kopen van eerstelijnsgezondheidszorg. De overnames zullen waarschijnlijk goedgekeurd worden, met mogelijk grote veranderingen in de sectoren die zij betreden vanwege de grote financiële slagkracht en de andere concurrentievoordelen waarover zij beschikken.

Het Fonds zet ook nadrukkelijk in op groeimogelijkheden in de halfgeleiderindustrie. In augustus werd in de VS de Chips and Science Act aangenomen, een wet die bedrijven subsidies verleent voor uitbreiding van chipproductie in de VS, onder de voorwaarde dat wordt afgezien van investeringen in de meest geavanceerde segmenten van China’s chipindustrie. In oktober volgden strengere exportrestricties voor geavanceerde chips en chiptechnologie. Dit beperkt de afzetmogelijkheden voor NVIDIA en chipmachinefabrikanten Applied Materials en ASML. Anderzijds zijn de producten van deze concerns onmisbaar bij een hoge vraag naar geavanceerde chiptechnologie en concurreren deze bedrijven op wereldmarkten. Het afzetverlies in Azië kan op termijn voor een groot deel worden goedgemaakt door hogere vraag elders.

Fresh Essential Equity Fund | Kwartaalupdate Q3