© Copyright 2023 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Essential Equity Fund | Kwartaalupdate Q4 2022

24 januari 2023

De waarde van het fonds steeg in het afgelopen kwartaal met ongeveer 0,2 procent en bleef daarmee ruim twee procentpunt achter bij de referentie-index. Het voorbije beursjaar was veelbewogen door de oorlog in Oekraïne, verstoringen op de energiemarkt en grote beleidswijzigingen in China ten aanzien van het coronavirus, de vastgoedmarkt en technologiebedrijven. Daarbovenop probeerden centrale banken met forse rentestappen de hoge inflatie onder controle te krijgen. Onder deze turbulente omstandigheden werd onverminderd de voorkeur gegeven aan goed geleide bedrijven met een verdedigbaar concurrentievoordeel en een sterke financiële positie. Dergelijke bedrijven zijn minder kwetsbaar voor aantasting van hun marktpositie en hun groeiperspectieven door tijdelijke ontwikkelingen. De structurele veranderingsprocessen waar de bedrijven in het Fonds van profiteren blijven bovendien onverminderd van kracht.

Vanwege de nadruk op structurele veranderingen bij bedrijven en de omgeving waarin zij opereren is de samenstelling van het Fonds dit kwartaal grotendeels gelijk gehouden. Op lange termijn wordt het rendement voornamelijk bepaald door de onderliggende waardecreatie van de bedrijven waarin wordt belegd. Markt-timing is dan ook geen onderdeel van de beleggingsstrategie van het Fonds. Door heftige koersbewegingen kan soms de neiging ontstaan om toch aanpassingen te maken, maar juist het voor lange tijd vasthouden aan solide bedrijven maakt het mogelijk om ten volle te profiteren van de onderliggende waardecreatie. Een te grote nadruk op de korte termijn staat vaak het behalen van langetermijndoelstellingen in de weg.

De koersen van energiebedrijven en traditionele financiële instellingen stegen het afgelopen kwartaal relatief sterk. Zij hebben geprofiteerd van bepaalde ontwikkelingen in de externe omgeving, zoals de hoge grondstofprijzen en de snelle rentestijging. Over het algemeen ontbreekt het dergelijke bedrijven echter aan prijszettingsmacht en een duurzaam concurrentievoordeel. Energiebedrijven staan bovendien voor de uitdaging om zich aan te passen aan de energietransitie. Dit gaat gepaard met significante risico’s, met name door de combinatie van onzekere vooruitzichten over de samenstelling van de energiemix en de lange voorbereidingstijden en hoge kapitaalintensiteit van energieprojecten. Het Fonds blijft dan ook terughoudend ten aanzien van beleggingen in olie-, gas- en nutsbedrijven.

Ook de aantrekkelijkheid van banken en verzekeraars is op lange termijn beperkt. De overgang naar hogere rentes heeft recent de rentemarge opgedreven, maar uiteindelijk hebben hogere rentes ook gevolgen voor de financieringsmogelijkheden van veel bedrijven en huishoudens. Onroerendgoedprijzen kunnen onder druk komen met hogere risico’s voor banken en verzekeraars. Bovendien is door digitalisering van betalingen, financiële transacties en advisering de rol van traditionele banken in het economisch verkeer aangetast. Zo worden steeds meer betalingstransacties verwerkt door instellingen die geen of slechts een beperkte bankvergunning hebben.

Er zijn anderzijds vele structurele veranderingsprocessen waar de komende jaren van kan worden geprofiteerd, niet in de laatste plaats de digitalisering in tal van industrieën. Digitalisering en andere technologische veranderingen zorgen ook in de gezondheidszorg voor nieuwe groeimogelijkheden. Het Fonds is terughoudend met beleggingen in traditionele geneesmiddelenproducenten omdat de kans van slagen van medicijnen die in ontwikkeling zijn lastig is in te schatten voor derden, ondanks de uitgebreide voortgangsrapportages van farmaceuten. De voorkeur wordt gegeven aan aanbieders van medische apparatuur en toeleveranciers van de farmaceutische industrie. Hier liggen structureel hogere groeikansen en betere mogelijkheden voor bedrijven om een verdedigbaar concurrentievoordeel te ontwikkelen. Bedrijven als Thermo Fisher en Illumina leveren de apparatuur die aan de basis staat van doorbraken in biofarmaceutisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zoals gentherapie.

Technologiebedrijven zoals Amazon, Alphabet, Apple en Microsoft blijven een speerpunt binnen het Fonds. Zij hebben nog steeds goede groeivooruitzichten terwijl hun concurrentievoordeel doorgaans gestoeld is op moeilijk te repliceren netwerkeffecten, innovatievermogen en financiële slagkracht. Ongewenste neveneffecten en andere excessen wakkeren echter de roep naar nieuwe wet- en regelgeving aan. Europa loopt voorop met strengere wetgeving voor de technologiesector. Ook elders worden aanpassingen doorgevoerd, hoewel de machtsdeling in het Amerikaanse Congres al te vergaande veranderingen in mededingingswetgeving op korte termijn waarschijnlijk compliceert. Daarnaast heeft strengere wetgeving ook voordelen voor de grote technologiebedrijven, omdat het een kader creëert voor het aanpakken van excessen, hetgeen rechtszekerheid en stabiliteit van de sector als geheel op lange termijn bevordert.

Het Fonds zet daarnaast nadrukkelijk in op bedrijven die hun prijszettingsmacht ontlenen aan de exploitatie van welbekende merken. De Franse bedrijven LVMH en L’Oréal hebben beiden door de jaren heen goed gespreide portefeuilles opgebouwd met merken die hun kracht doorgaans ontlenen aan een rijke historie en jarenlange investeringen in marketing. Zij hebben daarnaast de financiële mogelijkheden om nieuwe snelgroeiende merken op te kopen en verder op te schalen door gebruik te maken van hun uitgebreide distributienetwerken en marketingkracht. Bij beide bedrijven zorgt de eigendomsstructuur er bovendien voor dat korte-termijnoverwegingen niet de boventoon voren, maar dat de nadruk ligt op de lange termijn, hetgeen zo belangrijk is bij de exploitatie van sterke merken.

Fresh Essential Equity Fund | Kwartaalupdate Q4 2022