© Copyright 2023 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Essential Equity Fund | kwartaalupdate

Richard Abma 22 juli 2022drs. Richard Abma

De waarde van het Fonds daalde in het afgelopen kwartaal met ongeveer 20 procent en bleef daarmee achter bij de referentie-index, die in deze periode met ongeveer 10 procent daalde. Om de hoge inflatie te beteugelen verhogen centrale banken in rap tempo de beleidsrente. Het abrupte einde van de jarenlange lage-renteomgeving heeft zijn weerslag gehad op financiële markten, waarbij onder meer aandelenwaarderingen sterk zijn teruggelopen. 

Het uitblijven van perspectief voor vrede in Oekraïne geeft aanleiding voor de verwachting dat de hoge inflatie niet snel voorbij zal zijn. Centrale banken worden gedwongen om in korte tijd het beleid aan te passen aan de realiteit van hoge inflatie, ook al liggen de onderliggende redenen voor de hoogte van de inflatie buiten hun mandaat. Het voortzetten van ongebreidelde liquiditeitscreatie kan er echter toe bijdragen dat de inflatie structureel wordt.

Voor financiële markten is dit een belangrijk gegeven. De rentestijging heeft op zich al effect op valutabewegingen maar daar komt bij dat de gevolgen van de hogere energieprijzen – en mogelijk het wegvallen van de leveringszekerheid van energie – in het nadeel uitvallen van de EU, wat bijdraagt aan de relatief zwakke ontwikkeling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarnaast heeft de rentestijging – en de verwachting dat dit nog verder zal gaan – gevolgen voor waardering van veel financiële titels. In het bijzonder worden langlopende obligaties onaantrekkelijk. Tegelijkertijd heeft het ook consequenties voor aandelenbeleggingen, wat in de afgelopen maanden tot grote koersschommelingen heeft geleid.

Het Fonds richt zich op financieel solide bedrijven met een sterke concurrentiepositie en bijbehorende prijszettingsmacht. De geprefereerde bedrijven richten zich veelal op innovatie en digitalisering om daarmee in te spelen op een veranderende omgeving. Deze ondernemingen kunnen bovendien relatief goed omgaan met hogere kosten voor energie, transport, kapitaal en arbeid. Met name aandelen van bedrijven die op groei zijn gericht, zijn recent echter sterk geraakt. Niettemin blijven dit soort bedrijven nog voldoende aantrekkelijk als belegging. Technologische ontwikkeling gaat onverminderd door en zorgt voor substantiële verschuivingen binnen en tussen bedrijfstakken. Vanuit een langetermijnperspectief zijn het met name dergelijke verschuivingen die aanzienlijke beleggingsmogelijkheden creëren en een belangrijke risicofactor zijn voor bedrijven die zich niet tijdig aanpassen. 

Olie- en gasbedrijven presteerden relatief goed in het tweede kwartaal vanwege de prijsstijging van fossiele brandstoffen. Zij zijn echter niet vertegenwoordigd in het Fonds. Bij deze bedrijven is geen sprake van een sterke prijszettingsmacht, terwijl de energietransitie een substantiële aanpassing van het bedrijfsmodel vergt en mogelijk een existentiële bedreiging vormt. Bovendien zijn het juist de investeringen die deze bedrijven nu doen in hun traditionele bedrijf, die riskant zijn vanuit een langetermijnperspectief. Per saldo vormen zij daarom geen verdedigbare langetermijnbelegging.

Eén van de sterkste dalers in het afgelopen kwartaal was NVIDIA. Er is enige onzekerheid over hoe de vraag naar grafische kaarten zich op korte termijn ontwikkelt. De PC-verkopen vallen waarschijnlijk wat terug na de hausse tijdens de pandemie terwijl ook de onrust in de cryptomarkt de vraag naar grafische kaarten tijdelijk onder druk kan zetten. NVIDIA blijft echter goed gepositioneerd om te profiteren van de verwachte structurele groei van de vraag naar chips. Het heeft haar leidende positie in de markt voor grafische chips voor games succesvol weten uit te breiden naar datacenterchips, een markt met nog veel groeimogelijkheden, onder meer door het stijgende gebruik van kunstmatige intelligentie en cloud computing.

Meer in het algemeen biedt de chipsector goede beleggingsmogelijkheden, en met name bij de toeleveranciers van chipontwerpers en -producenten, zoals ASML en het Amerikaanse Applied Materials, die beide in het Fonds vertegenwoordig zijn. De halfgeleiderindustrie heeft sterk geprofiteerd van globalisering, waarbij mondiale afzet wordt gecombineerd met sterke geografische concentratie en specialisatie. De grote mate van specialisatie op deelgebieden in combinatie met hoge uitgaven aan R&D werpen toetredingsbarrières op voor nieuwe spelers. Dit maakt leidende toeleveranciers bij uitstek goed gepositioneerd om te profiteren van de sterke groei van de vraag naar chips. De halfgeleiderindustrie is echter ook kwetsbaar voor geopolitieke spanningen en verstoringen in wereldhandel. De strijd tussen de VS en China om technologisch leiderschap is dan ook een belangrijke risicofactor. 

Ook in de medische sector bieden bedrijven met een zekere mate van specialisatie en op technologie gebaseerde concurrentiekracht goede beleggingsperspectieven. Edwards Lifesciences, de meest recente toevoeging aan het Fonds, is hier een goed voorbeeld van. Het Amerikaanse bedrijf specialiseert zich in oplossingen voor hartziektes en met name hartoperaties via de bloedvaten. De techniek werd aanvankelijk alleen gebruikt bij patiënten die te kwetsbaar zijn voor openhartchirurgie, maar door technologische innovatie wordt het steeds breder toegepast. Edwards heeft relatief hoge R&D-uitgaven en innoveert sneller dan de concurrentie, die vooral komt van grotere en meer gediversifieerde spelers met minder nadruk op hartchirurgie. 

Fresh Essential Equity Fund | kwartaalupdate